Skip to main content

ФАЗА 02

Разрешаване на строителството

  • Изготвяне на “Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект” с основните изисквания към строежите и пълно съдействие пред заинтересованите експлоатационни дружества и органите, които са оправомощени да издават Разрешение за Строеж
  • Гарантираме спазването на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране, пълнотата и структурното съответствие на инженерните и другите изчисления, съобразно нормативните изисквания. Съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните градоустройствени планове. Съответствие на проекта със строително-техническите, екологичните, санитарно-хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проектите. Съответствие между отделните части на проекта. Топлотехнически изчисления, осигуряващи топлосъхранение и икономия на енергия. Правилно проектиране на инсталации и инженерни системи. Пълнота на проектната документация.

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13