Skip to main content

ФАЗА 03

Строителство и разрешение за ползване

  • Подготовка за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво
  • Упражняване на непрекъснат Строителен надзор
  • Организиране на постоянен контрол, управление и координация на дейностите на всички Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици по време на цялостното реализиране на Проекта до окончателното завършване на Обекта и въвеждането му в експлоатация. 
  • Провеждане на редовни седмични работни срещи за осъществяване на оперативната координация на дейностите на всички изпълнители
  • Контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
  • Изготвяне на окончателен доклад
  • Изготвяне на технически паспорт
  •  Съставяне на Констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените Инвестиционни проекти
  • Провеждане на Приемателна комисия и издаване на Разрешение за Ползване. 

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13