Skip to main content

Високоетажна жилищна сграда

Информация за проекта

 • Възложител
  „Телекомплект“ АД
 • Location
  м. „Левски – Г“,район „Подуяне“
 • Година
  2019
 • Area
  12 612 кв.м.
Категория обект

Строежът е IIIта категория

Описание

„Високоетажна жилищна сграда с подземен гараж, надземен паркинг, помещение за абонатна станция и дизелагрегат и Топлозахранване и абонатни станции на високоетажна жилищна сграда с подземен гараж, надземен паркинг, помещение за абонатна станция и дизелагрегат“ в УПИ IV – 63, поземлен имот с идентификатор 68134.601.2305, кв. 25, м. „Левски – Г“ Столична Община, район „Подуяне“. Автомобилният достъп е осъществeн от прилежащата улица от юг. От южната част на имота е изпълнен покрит подход с рампа за подземния паркинг, подходи за жилищната част, както и връзка с надземните паркинги. От запад по направление на тупика е изпълнен открит паркинг. Теренът е достъпен за пешеходци на север от ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев” и за автомобили от юг, към обслужващата улица, пряка на ул.“Поп Грую“. Сградата разполага с 111 броя апартамента и 13 броя ателиета.

  Искате ли да научите повече информация, за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13