Административно-производствена сграда

“Сгради за обществено обслужване – Складова сграда на два етажа и триетажна офис сграда – “Alta Pharmaceuticals“

Информация за проекта

  • Възложител
    “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД
  • Локация
    м.“Република – 2”, София
  • Година
    2017
  • Площ
    6 011 кв.м.
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

“Сгради за обществено обслужване – складова сграда на два етажа и триетажна офис сграда, СВО, играбна яма, площадкови ВиК и ел. мрежи, резервоар за противопожарни нужди, площадков газопровод, дизегенератор, вертикална планировка” и “Външно електрозахранване чрез кабелни линии СрН 20kV и БКТП 20/0,4kV с трансформатор 1х630kVA” с Местонахождение: УПИ V-140,143 “за обществено обслужване, складове и офиси”, кв. 1, м.“Република – 2”, гр. София.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

  • Доклад за оценка на съответствието
  • Инженер-консултантска услуга по време на строителството
  • Технически паспорт

 

Do you need more information about project like this?

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13